Algemeen

Voorwoord

Beste lezer,

Met deze jaarstukken leggen we verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en de bijbehorende financiën van 2023. Dit document geeft een uitgebreid overzicht van de financiële prestaties en activiteiten van onze gemeente over het afgelopen jaar. We hopen dat deze jaarrekening een helder beeld geeft van de inspanningen die we hebben geleverd.

Positief resultaat
De jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat van € 10,7 miljoen. Dit komt vooral door incidentele mee- en tegenvallers. Een belangrijke meevaller is de Oekraïne-regeling. In 2022 en 2023 is hier geld overgehouden en dit hoeft niet teruggegeven te worden. Daarnaast leverde het grondbedrijf aanzienlijk meer winst op dan begroot. De tegenvallers zitten vooral in het sociaal domein.

Activiteiten
Al onze activiteiten hebben betrekking op het verder ontwikkelen van De Fryske Marren, zowel de gemeentelijke organisatie als wat zich afspeelt op het grondgebied van de gemeente. Zo zijn we in 2023 onder andere aan de slag gegaan met de professionalisering van onze dienstverlening.

Ook ging er in 2023 aandacht naar de openbare ruimte, waar activiteiten zijn ondernomen rondom belangrijke thema’s als woningbouw, duurzaamheid, landschappelijke waarden en biodiversiteit. We werkten aan diverse woningbouwprojecten door de hele gemeente; van de grote kernen, tot de kleine dorpen.

Met deze jaarrekening sluiten we 2023 af. Dankzij de gezamenlijke inzet van alle betrokkenen hebben we mooie stappen gezet en werken we verder aan de doorontwikkeling van De Fryske Marren.

Het college van burgemeester en wethouders

29 mei 2024

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01