Algemeen

Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting

De Fryske Marren sluit 2023 financieel af met een voordelig saldo van afgerond € 10.744.000.
Dit is een voordeel van € 10.035.000 ten opzichte van de begroting na wijziging.

Bedragen x € 1.000

Afwijking

Verschil

Algemene uitkering

5.690

v

Vastgoed

-418

n

Openbare ruimte

470

v

Grondbedrijf

3.197

v

Voorzieningen

443

v

Onderwijs

-100

n

Sociaal domein

-2.533

n

Algemene baten en lasten

1.704

v

Overige algemene dekkingsmiddelen

651

v

Overhead

-834

n

Vrijval onderhanden werk, afgesloten kredieten

1.804

v

Overige afwijkingen

-39

n

Totaal afwijkingen

10.035

v

Hieronder vindt u een beknopte toelichting op de belangrijkste afwijkingen. Een uitgebreide toelichting vindt u in de resultaten per programma.

Uitkering gemeentefonds
De algemene uitkering laat een voordeel zien van circa € 5,7 miljoen.
De raad heeft op 28 februari 2024 de uitwerking van de decembercirculaire 2023 vastgesteld (€ 2.363.000 voordeel). De begroting 2023 kon niet in 2023 gewijzigd worden, waardoor het een voordeel op de exploitatie is.  In deze circulaire werd onder andere de tegemoetkoming voor de energietoeslag 2023 ontvangen. Daarnaast is de inkomst voor de energietoeslag 2023 die al ontvangen is in 2022, geraamd op de algemene uitkering (€ 1.046.000). De inkomsten voor de energietoeslag zijn hier geraamd, de uitgaven vallen in programma 5 waardoor hier een voordeel ontstaat. Daarnaast hebben we via de algemene uitkering de vergoeding (SISA regeling) voor de opvang van Oekraïners ontvangen. De uitgaven worden verantwoord op programma 1.

Vastgoed
Vastgoed laat een nadeel zien van circa € 418.000. Dit komt met name door de fors duurder ingekochte energie in vergelijking met voorgaande jaren.

Grondbedrijf
De grondexploitatie 2023 sluit met een positief resultaat van circa € 3,2 miljoen. Bij de najaarsrapportage werd een positief resultaat van € 500.000 begroot. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de forse winstneming in het plan Tramdijk Oost en de herijking van de kostenramingen (zie toelichtingen in de paragraaf grondbeleid).

Sociaal Domein
Het aantal inwoners dat recht heeft op een uitkering blijft op een laag niveau. Dit jaar is meer uitgegeven aan jeugdhulp. Dit komt met name door een toename van het aantal intensievere en daarmee duurdere trajecten. Bij de ondertoezichtstellingen en jeugdreclassering is er een stijging in het aantal jeugdreclasseringstrajecten. Bij re-integratie is incidenteel voordeel. Vanuit centrumgemeente Leeuwarden is een ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidie ontvangen. De uitgaven van voorzieningen WMO zijn binnen de begroting gebleven, mede door een incidenteel voordeel bij beschermd wonen. Per saldo een nadeel van € 2.533.000.

Openbare ruimte
Het voordeel is € 470.000
Dit is opgebouwd uit diverse mee- en tegenvallers. De voordelen doen zich voor bij  Vaarwegen (€ 168.000), Afval (€ 138.000) en Riolering (€ 531.000). Bij begraafplaatsen en milieu is sprake van een nadeel van gecombineerd € 373.000.  Het overige verschil (€6.000 voordeel) is een saldering van geringe voor en nadelen.

Algemene baten en lasten
Het voordeel is circa € 1.704.000.
Dit is opgebouwd uit mee- en tegenvallers. De grootste meevaller betreft de vrijval van het gereserveerde voordeel op de SISA-regeling Oekraïne 2022 (€ 1.846.000). Het resterende deel van € 142.000 nadelig is opgebouwd uit kleinere mee- en tegenvallers.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het voordeel is €651.000. Dit is opgebouwd door een voordeel op treasury (€256.000), toeristenbelasting (€282.000) en OZB/overige belastingen (€93.000).

Voorzieningen
Het voordeel is € 443.000. Door uitstel van verschillende investeringen (sportvelden SV Donia, onderwijshuisvesting) is een voordeel ontstaan op kapitaallasten. Daarnaast is de brede regeling combinatiefunctionaris bekostigd vanuit de SPUK Breed. Hierdoor ontstaat een voordeel in het reguliere budget.

Overhead
De uitgaven voor de ondersteuning van de primaire taken laten een nadeel zien van € 834.000. Dit is grotendeels opgebouwd uit de dotatie aan de voorziening verlofsparen (€ 657.000). Daarnaast is er een voordeel op tractiemiddelen door uitgestelde investeringen (€ 213.000). Ook zien we een nadeel op huisvesting en facilitaire zaken door hogere gas- en elektrakosten dan begroot.  

Vrijval onderhanden werk, afgesloten kredieten
Bij deze jaarrekening worden verschillende kredieten vanuit de reserve onderhanden werk afgesloten. Op een aantal van deze kredieten staat nog een resterend bedrag geraamd. Deze valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Dit betreft een voordeel van afgerond €1.804.000.

Overige
Er is sprake van overige mee- en tegenvallers van gesaldeerd circa € 39.000 nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01