Jaarrekening

Balans per 31 december 2023

Bedragen x € 1.000

ACTIVA

31 december 2023

31 december 2022

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

547

594

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

547

594

Materiële vaste activa

115.761

111.934

Investeringen met een economisch nut

63.641

64.607

Investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

20.028

19.280

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

31.691

27.647

In erfpacht uitgegeven gronden

401

401

Financiële vaste activa

5.135

5.252

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

380

380

Overige langlopende leningen

4.755

4.872

Totaal Vaste Activa

121.443

117.780

tableCell8

tableCell18

tableCell19

Vlottende Activa

Voorraden

1.566

22

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

1.548

-

Gereed product en handelsgoederen

19

22

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

19.639

19.911

Vorderingen op openbare lichamen

9.248

8.206

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

6.058

9.251

Overige vorderingen

4.333

2.454

Liquide middelen

591

596

Kassaldi

6

8

Banksaldi

585

588

Overlopende activa

1.797

6.908

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

458

4.644

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. komen van volgende begrotingsjaren

1.339

2.264

Totaal Vlottende Activa

23.593

27.437

tableCell8

tableCell18

tableCell19

Totaal ACTIVA

145.036

145.217

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

0

0

Bedragen x € 1.000

PASSIVA

31 december 2023

31 december 2022

Vaste Passiva

Eigen vermogen

43.402

41.912

Algemene reserve

14.070

13.392

Bestemmingsreserve

18.588

19.487

Gerealiseerd resultaat

10.744

9.034

Voorzieningen

14.618

14.691

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.017

8.190

Voorziening ter egalisering van kosten

4.278

2.636

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

4.323

3.864

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

62.262

72.499

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

46.230

56.467

Onderhandse leningen van openbare lichamen

16.000

16.000

Waarborgsommen

32

31

Totaal Vaste Passiva

120.283

129.102

tableCell8

tableCell18

tableCell19

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

11.535

7.939

Overige kasgeldleningen

-

-

Overige schulden

11.535

7.939

Overlopende passiva

13.218

8.176

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen

1.899

1.601

De van Europese overheidslichamen en het rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkering spec doel

9.509

5.656

De van overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met specifiek doel

1.287

629

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren

524

290

Totaal Vlottende Passiva

24.754

16.115

tableCell8

tableCell18

tableCell19

Totaal PASSIVA

145.036

145.217

Gewaarborgde geldleningen

19.211

20.397

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01