Algemeen

Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Programma

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

1. Bestuur en organisatie

-8.199

-8.556

-8.251

-305

-7.839

2. Ruimte

-25.769

-31.735

-22.786

-8.949

-20.915

3. Economie

-1.294

-1.669

-1.469

-200

-1.192

4. Leefbaarheid en onderwijs

-12.946

-14.613

-12.362

-2.251

-11.585

5. Sociaal domein

-42.365

-46.087

-48.304

2.217

-40.344

Saldo van baten en lasten

-90.573

-102.660

-93.172

-9.488

-81.876

Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV

108.117

110.982

116.971

-5.988

106.296

Overhead

-22.484

-26.538

-27.372

834

-28.370

Heffing Vpb

-5

-5

15

-20

-65

Overige algemene dekkingsmiddelen

789

3.081

5.048

-1.968

7.138

Totaal algemene dekkingsmiddelen

86.418

87.520

94.662

-7.142

84.998

Saldo van baten en lasten

-4.156

-15.140

1.490

-16.630

3.123

Mutatie reserves

4.339

15.850

9.254

6.595

5.911

Mutatie reserves

4.339

15.850

9.254

6.595

5.911

tableCell8

Resultaat

183

710

10.744

-10.035

9.033

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01