Algemeen

Leeswijzer

Voor u liggen de jaarstukken van gemeente De Fryske Marren over 2023, welke bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Deze worden vooraf gegaan door de Jaarrekening in “één oogopslag” waarin de financiële stand van zaken in grote lijnen wordt weergegeven.

Jaarverslag
In de programma’s vindt u het beleidsmatige deel van de jaarstukken. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Tevens is per programma een financieel overzicht opgenomen met een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ook is er per programma een overzicht van de grootste kredieten opgenomen.
De daarop volgende paragrafen geven een themagewijs overzicht van het gevoerde beleid en vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s.

Elk programma is volgens een vast stramien opgebouwd:

  • Hoofddoelstelling programma (missie) en opbouw producten
  • Actuele context en ontwikkelingen
  • Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Verbonden partijen
  • Wat heeft het gekost?

Voortgang kredieten
Om de raad meer inzicht te verschaffen in de voortgang van de projecten waarvoor krediet is toegekend is als bijlage bij de jaarrekening een tabel opgenomen over de voortgang van de kredieten (besluitvorming raad 3 maart 2022). In deze jaarrekening is de tabel samengevoegd met de tabellen die bij de programma's weergeven worden. Bij de huidige status van het krediet worden de kleuren blauw, groen, geel en rood gebruikt. Blauw betreft de kredieten die we afsluiten. Groen geeft aan dat het krediet volgens planning verloopt, geel betekent dat er vertraging dreigt en rood geeft aan dat het krediet vertraagd is. De toelichting op de kleuren geel en rood worden in de jaarstukken in de betreffende programma’s bij het onderdeel kredieten opgenomen.

Presentatie wat heeft het gekost
In de programma’s 1 t/m 5 van het jaarverslag presenteren we een cijfermatig overzicht van de baten en lasten per productgroep. De raad heeft besloten hier een nadere detaillering aan toe te voegen voor de programma’s 1 Bestuur en organisatie en 5 Sociaal domein. In deze programma’s zijn twee overzichten van baten en lasten opgenomen uitgesplitst in productgroepen (1) en een specificatie van een aantal productgroepen in producten (2).

Jaarrekening
De jaarrekening geeft de financiële stand van zaken weer door middel van de balans (waarin de bezittingen en schulden weergeven) en de exploitatierekening (waarin de baten en kosten worden weergeven) met op beiden een toelichting. De exploitatierekening wordt weergeven door een overzicht van baten en lasten per programma en tevens door een overzicht van baten en lasten per taakveld.

Tot slot zijn onder overige gegevens de resultaatsbestemming en controleverklaring als opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01