Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakvelden per programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en organisatie

0.1 Bestuur

-2.627

103

-2.524

0.2 Burgerzaken

-1.561

612

-949

0.4 Overhead

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-6.571

3.009

-3.562

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.252

37

-1.215

1. Bestuur en organisatie

-12.011

3.760

-8.251

2. Ruimte

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-2.056

390

-1.665

0.4 Overhead

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

2.1 Verkeer en vervoer

-13.808

1.514

-12.295

2.2 Parkeren

-14

-

-14

2.3 Recreatieve havens

-297

-

-297

2.4 Economische havens en waterwegen

-1.285

477

-809

2.5 Openbaar vervoer

-367

83

-284

3.1 Economische ontwikkeling

-110

5

-106

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-752

752

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1

-

-1

4.2 Onderwijshuisvesting

-75

65

-10

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2

2

-

5.2 Sportaccommodaties

-2.279

1.816

-462

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-19

13

-6

5.4 Musea

-58

-

-58

5.5 Cultureel erfgoed

-392

59

-332

5.6 Media

-12

138

126

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-6.730

676

-6.054

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-69

28

-41

7.2 Riolering

-4.942

6.323

1.381

7.3 Afval

-6.034

6.629

595

7.4 Milieubeheer

-2.842

-

-2.842

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-941

480

-461

8.1 Ruimte en leefomgeving

-934

12

-922

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-962

4.477

3.516

8.3 Wonen en bouwen

-3.329

1.587

-1.742

2. Ruimte

-48.310

25.524

-22.786

3. Economie

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

3.1 Economische ontwikkeling

-596

13

-583

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-291

24

-267

3.4 Economische promotie

-446

-

-446

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-223

51

-172

3. Economie

-1.557

88

-1.469

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

4.1 Openbaar basisonderwijs

-340

-

-340

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.617

194

-2.423

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.179

1.148

-2.031

5.1 Sportbeleid en activering

-819

375

-444

5.2 Sportaccommodaties

-3.741

941

-2.800

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.246

72

-1.173

5.4 Musea

-427

-

-427

5.6 Media

-1.161

57

-1.104

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-10

-

-10

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.709

100

-1.608

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2

-

-2

7.1 Volksgezondheid

-20

20

-

4. Leefbaarheid en onderwijs

-15.269

2.907

-12.362

5. Sociaal domein

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-3.089

149

-2.941

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-4.018

-

-4.018

6.3 Inkomensregelingen

-20.897

16.090

-4.807

6.4 WSW en beschut werk

-3.801

6

-3.795

6.5 Arbeidsparticipatie

-3.033

540

-2.494

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.185

22

-2.162

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

-5.651

359

-5.292

6.71B Begeleiding (WMO)

-2.855

-

-2.855

6.71C Dagbesteding (WMO)

-1.265

-

-1.265

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-332

-

-332

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

6.72A Jeugdhulp begeleiding

-207

-

-207

6.72B Jeugdhulp behandeling

-165

-

-165

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

-83

-

-83

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

-9.411

1

-9.410

6.73A Pleegzorg

-806

-

-806

6.73B Gezinsgericht

-41

-

-41

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-2.105

-

-2.105

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-324

-

-324

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-511

-

-511

6.74C Gesloten plaatsing

-1.794

-

-1.794

6.81A Beschermd wonen (WMO)

929

-

929

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

58

-

58

6.82A Jeugdbescherming

-1.181

-

-1.181

6.82B Jeugdreclassering

-108

-

-108

7.1 Volksgezondheid

-2.845

249

-2.597

5. Sociaal domein

-65.720

17.416

-48.304

8. Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

-28.732

1.360

-27.372

8. Bedrijfsvoering

-28.732

1.360

-27.372

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

401

715

1.116

0.61 OZB woningen

-

7.275

7.275

0.62 OZB niet-woningen

-79

4.627

4.548

0.64 Belastingen overig

-

171

171

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

103.861

103.861

0.8 Overige baten en lasten

-131

2.773

2.642

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

15

-

15

3.4 Economische promotie

-73

2.758

2.685

6.3 Inkomensregelingen

-279

-

-279

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-146

122.180

122.034

Totaal programma's

-171.745

173.235

1.490

1. Bestuur en organisatie

0.10 Mutaties reserves

-

35

35

2. Ruimte

0.10 Mutaties reserves

-357

4.486

4.129

3. Economie

0.10 Mutaties reserves

-

250

250

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.10 Mutaties reserves

-

1.481

1.481

5. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-

995

995

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

-18.594

20.958

2.364

Mutatie reserves

-18.951

28.205

9.254

Totaal

-190.696

201.440

10.744

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01