Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Gemeente De Fryske Marren heeft, afgezien van haar ruime areaal openbare ruimte, ook grondposities op een aantal strategische locaties. Met deze grondposities streeft de gemeente twee doelen na: het mogelijk maken van ontwikkelingen én financieel gezonde exploitaties. Voor zover gronden in eigendom zijn van derden faciliteren we gewenste ontwikkelingen. De kaders voor gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid.

De gemeente exploiteert zelf gronden voor woningbouw en bedrijvenvestiging. Daarnaast faciliteert de gemeente derden om ontwikkelingen mogelijk te maken. De Nota Grondbeleid voorziet in de beleidsregels en uitgangspunten voor het grondbeleid van de gemeente. Voor wat betreft gebiedsontwikkeling is gekozen voor situationeel grondbeleid. Per ontwikkellocatie wordt gezocht naar de gewenste vorm van grondbeleid: actief, facilitair of een tussenvorm (samenwerking). In de begroting is als doelstelling opgenomen: ‘Wij zetten ons in voor een commerciële exploitatie van gronden en het juridisch borgen van grond gerelateerde contracten.’

De gemeente kent geen reserve grondexploitaties. Wel is er een bestemmingsreserve onderhanden werk ten behoeve van de exploitatie van het bedrijventerrein De Ekers 3a in Joure. Verder wordt zodra een exploitatie een negatief te verwachten resultaat laat zien een voorziening getroffen ter grootte van het geraamde tekort.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01