Jaarrekening

SiSa-bijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

JenV

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)

Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)

Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten

Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: A16/01

Indicator: A16/02

Indicator: A16/03

Indicator: A16/04

Indicator: A16/05

Indicator: A16/06

€ 5.750.655

€ 179.664

€ 0

€ 175.459

Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO

Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)

Berekening totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A16/07

Indicator: A16/08

Indicator: A16/09

Indicator: A16/10

€ 0

€ 107.100

€ 6.212.878

##########

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)

Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

Indicator: B2/06

0

58

3

4

Ja

Ja

Wijziging keuze per (2023/2024)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Indicator: B2/09

Indicator: B2/10

N.V.T.

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Indicator: B2/15

Indicator: B2/16

€ 11.903

€ 11.903

€ 0

€ 0

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

Indicator: B2/20

Indicator: B2/21

Indicator: B2/22

€ 0

€ 21.280

€ 10.404

€ 13.872

€ 5.385

€ 5.385

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Totaal

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/23

Indicator: B2/24

Indicator: B2/25

Indicator: B2/26

Indicator: B2/27

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 27.692

BZK

C41B

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/01

Indicator: C41B/02

Indicator: C41B/03

Indicator: C41B/04

Indicator: C41B/05

Indicator: C41B/06

1

030002 Provincie Friesland

€ 1.440

€ 6.780

€ 25.000

3

4

Kopie provinciecode

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/07

Indicator: C41B/08

Indicator: C41B/09

1

030002 Provincie Friesland

59

Ja

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/01

Indicator: C55/02

Indicator: C55/03

Indicator: C55/04

Indicator: C55/05

Indicator: C55/06

423

€ 330.025

€ 341.586

82

€ 24.582

€ 27.305

Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/07

Indicator: C55/08

Indicator: C55/09

289

€ 40.688

€ 40.688

Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)

Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)

Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)

Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)

Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.

Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/10

Indicator: C55/11

Indicator: C55/12

Indicator: C55/13

Indicator: C55/14

Indicator: C55/15

182

217

0

381

289

0

BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01

Indicator: C62/02

€ 0

Nee

BZK

C92

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

Besteding (jaar T)

Bedrag doorgeschoven naar t+1

Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert

Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is

Aantal gebruikte leermiddelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C92/01

Indicator: C92/02

Indicator: C92/03

Indicator: C92/04

Indicator: C92/05

€ 51.156

€ 0

3

156

13

BZK

C94

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T)

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300

Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en

Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C94/01

Indicator: C94/02

Indicator: C94/03

Indicator: C94/04

Indicator: C94/05

Indicator: C94/06

1

Lai23-0356392

€ 0

0

0

0

€ 0

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling

Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Eindverantwoording (ja/nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C94/07

Indicator: C94/08

Indicator: C94/09

Indicator: C94/10

1

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

Indicator: D8/05

€ 787.599

€ 0

€ 0

-€ 127.864

€ 250.768

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

Indicator: D8/09

1

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

Indicator: D14/05

€ 234.164

€ 0

€ 55.771

€ 0

€ 280.294

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D14/06

Indicator: D14/07

Indicator: D14/08

Indicator: D14/09

1

OCW

D19

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D19/01

Indicator: D19/02

Indicator: D19/03

€ 19.280

€ 19.280

Ja

OCW

D22

Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D22/01

Indicator: D22/02

Indicator: D22/03

1

€ 13.504

€ 13.504

Ja

OCW

D23

Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

Beschikkingsnummer/referentienummer

Aard van de activiteit besteding (jaar T)

Besteding (jaar T)

Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2023 naar 2024.

Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Indicator: D23/01

Indicator: D23/02

Indicator: D23/03

Indicator: D23/04

Indicator: D23/05

Indicator: D23/06

1

SB230054

b) De verruiming van bemande openingstijden

€ 5.600

€ 214.400

b) De verruiming van bemande openingstijden

€ 5.600

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: D23/07

1

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 0

€ 649.894

€ 343.036

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters

Ja

0

de werkzaamheden worden naar verwachting de komende jaren uitgevoerd

2

105 Verbreden van fietspaden | aantal in meters

Ja

95

de werkzaamheden worden naar verwachting de komende jaren uitgevoerd

3

108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st

Ja

0

de werkzaamheden worden naar verwachting de komende jaren uitgevoerd

4

122 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st

Ja

7

de werkzaamheden worden naar verwachting de komende jaren uitgevoerd

5

123 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer) | aantal in st

Ja

5

een drempel wordt niet uitgevoerd; de andere wordt naar verwachting in 2024 uitgevoerd

6

124 Aanleg van één rijloper met fiets(suggestie)stroken en bermen | aantal in meters

Ja

425

7

131 Aanleg van een snelheidsremmende plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt | aantal in st

Ja

0

de drempel wordt misschien in combinatie met andere werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd

8

132 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st

Ja

1

9

205 Verbreden van fietspaden | aantal in meters

Nee

0

10

208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st

Nee

1

11

209 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st

Nee

2

12

222 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st

Nee

2

13

223 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer) | aantal in st

Nee

0

IenW

E44B

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker

Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)

Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/01

Indicator: E44B/02

Indicator: E44B/03

Indicator: E44B/04

Indicator: E44B/05

Indicator: E44B/06

1

030002 Provincie Friesland

PF-2023/266481

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

Kopie CBS(code)

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/07

Indicator: E44B/08

Indicator: E44B/09

1

030002 Provincie Friesland

PF-2023/266481

Nee

2

Kopie CBS(code)

Kopie beschikkingsnummer

Naam/nummer maatregel

Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/10

Indicator: E44B/11

Indicator: E44B/12

Indicator: E44B/13

1

030002 Provincie Friesland

PF-2023/266481

7 Laagte aanbrengen, vergroenen en vasthouden, infiltratieriolering aanleggen Stationsstraat Joure

Nee

2

8 Vergroten afvoercapaciteit Lege Leane Oudemirdum

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

Indicator: E84/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

Indicator: E84/08

1

321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)|aantal in Meters

Nee

0

2

330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks

Nee

0

3

332 Wegversmalling|aantal in Stuks

Nee

0

4

347 Zebrapad|aantal in Stuks

Nee

0

5

350 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/h-zone|aantal in Stuks

Nee

0

6

360 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60 km/h|aantal in Stuks

Nee

0

7

361 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer)|aantal in Stuks

Nee

0

EZK

F28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten

Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/01

Indicator: F28/02

Indicator: F28/03

Indicator: F28/04

Indicator: F28/05

Indicator: F28/06

€ 0

€ 47.020

€ 0

€ 47.020

€ 0

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/07

Nee

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

##########

€ 163.512

€ 569.453

€ 900

€ 208.279

€ 42

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 180.270

€ 105.242

€ 0

€ 1.227.074

€ 0

€ 0

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13

Indicator: G2/14

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 17.750

€ 21.148

€ 118.244

€ 0

€ 0

€ 0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

Indicator: G3/11

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

-€ 1.564

€ 0

-€ 474

€ 150.264

€ 2.975

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

-€ 591

€ 0

€ 0

€ 7.878

€ 433

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

-€ 4

€ 0

€ 0

€ 24.362

€ 1.091

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

-€ 31

€ 0

€ 0

€ 1.482

€ 225

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

-€ 2.190

€ 0

-€ 474

€ 183.986

€ 4.724

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

0

0

Ja

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

0

0

Ja

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

0

0

Ja

6

Totaal

0

0

N.v.t.

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/11

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

6

Totaal

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

Indicator: G4/19

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 0

€ 0

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

0

0

0

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G10/01

Indicator: G10/02

Indicator: G10/03

€ 188.405

€ 0

Ja

SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01

Indicator: G12/02

Indicator: G12/03

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G13

Onderwijsroute_ deel gemeente 2023

Bestedingen onderwijsroute (jaar T)

Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)

Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)

Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G13/01

Indicator: G13/02

Indicator: G13/03

Indicator: G13/04

Indicator: G13/05

€ 18.698

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Totale werkelijke berekende subsidie

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 208.855

€ 438.530

Activiteiten

Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

650020 C 301 Gymlokaal Herman Gorterstraat 3 Balk

€ 1.912

€ 0

€ 1.912

€ 0

2

650030 C 306 Gymlokaal Wijckelerweg 172a Sloten

€ 1.592

€ 0

€ 1.592

€ 0

3

650040 C 101 Sporthal De Trime Balk

€ 11.102

€ 0

€ 11.102

€ 0

4

650050 C 201 Sportzaal Echten

€ 2.998

€ 0

€ 2.998

€ 0

5

650060 C104 SCC De Hege Fonnen Lemmer

€ 15.027

€ 0

€ 15.027

€ 0

6

650070 C103 Sportzaal It Tsjillan Langweer

€ 9.323

€ 0

€ 9.323

€ 0

7

650080 C 102 Sporthal De Stuit Joure

€ 10.392

€ 0

€ 10.392

€ 0

8

650090 C 105 Sporthal Doniahal Sint Nicolaasga

€ 10.673

€ 0

€ 10.673

€ 0

9

650100 C 305 Gymlokaal Streek 97 Sintjohannesga

€ 1.563

€ 0

€ 1.563

€ 0

10

650110 C 307 Gymlokaal Kerklaan 76 Sint Nicolaasga

€ 1.506

€ 0

€ 1.506

€ 0

11

650120 C 202 Sportzaal Woudfennen Joure

€ 948

€ 0

€ 948

€ 0

12

650130 C 203 Sportzaal It Kamke Terherne

€ 52

€ 0

€ 52

€ 0

13

650140 C 106 C401 Sportfun en Swimfun Joure

€ 12.446

€ 0

€ 12.446

€ 0

14

650150 Zwembaden

€ 12.372

€ 0

€ 12.372

€ 0

15

650160 Sportmaterialen

€ 18.660

€ 0

€ 18.660

€ 0

16

650170 Sportcomplexen en -velden

€ 56.947

€ 0

€ 56.947

€ 0

17

650180 C 5 Kleedgebouwen

€ 362

€ 0

€ 362

€ 0

18

650190 Beheer binnensport

€ 29.746

€ 0

€ 29.746

€ 0

19

800196 1-M Voorber. Gezamenlijk sportpark VV Lemmer CVVO

€ 344

€ 0

€ 344

€ 0

20

7370022 Grootschalig onderhoud sportvelden (PLB23)(K)

€ 19.134

€ 0

€ 19.134

€ 0

21

800113 Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties

€ 19.983

€ 0

€ 19.983

€ 0

22

800114 1-M Voorber sportpark VV Renado/ Idskenh (PN21/33)

€ 2.408

€ 0

€ 2.408

€ 0

23

800142 1-M Voorber. huisvesting verenigingen Balk (PLB22)

€ 8.796

€ 0

€ 8.796

€ 0

24

800202 1-M Voorber sportpark SV Donia

€ 5.558

€ 0

€ 5.558

€ 0

25

Sporthal De Trime, Balk

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

26

Sporthal De Stuit, Joure

€ 1.048

€ 1.048

€ 0

€ 0

27

Sporthal It Tsjillan, Langweer

€ 1.159

€ 1.159

€ 0

€ 0

28

Sporthal It Kampke

€ 109

€ 109

€ 0

€ 0

29

Gymlokaal Herman Gorterstraat, Balk

€ 269

€ 269

€ 0

€ 0

30

Gymlokaal Streek, Sintjohannesga

€ 48

€ 48

€ 0

€ 0

31

Gymlokaal De Foarmeling, Sloten

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

32

Kleedgebouw 1 Sint Nicolaasga

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

33

Kleedgebouw 2 Sint Nicolaasga

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

34

7370021 Vervangen hockey kunstgrasmat Lemmer

€ 12.170

€ 12.170

€ 0

€ 0

35

7410045 Verduurzamen sportbedrijf swimfun

€ 18.233

€ 18.233

€ 0

€ 0

36

Sportbedrijf Swimfum

€ 151.650

€ 0

€ 0

€ 151.650

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beschikkingsnummer

Totaal bedrag volgens beschikking

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

Indicator: H8/06

1

1042375

€ 56.575

€ 0

€ 30.000

€ 0

€ 56.575

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/07

Indicator: H8/08

1

1042375

Ja

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01

Indicator: H12/02

Indicator: H12/03

Indicator: H12/04

€ 28.815

€ 103.815

Ja

Ja

VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel

Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Besteding (jaar T) per onderdeel

Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel

Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/01

Indicator: H30/02

Indicator: H30/03

Indicator: H30/04

Indicator: H30/05

Indicator: H30/06

1

Lokaal Sportakkoord

€ 39.213

€ 39.214

€ 0

€ 39.214

Ja

2

Brede regeling combinatiefuncties

€ 269.967

€ 268.506

€ 1.460

€ 269.966

Ja

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

€ 60.328

€ 47.918

€ 12.066

€ 47.918

Ja

4

Kansrijke Start

€ 45.246

€ 26.930

€ 9.049

€ 26.930

Ja

5

Mentale Gezondheid

€ 21.115

€ 23.131

€ 664

€ 23.131

Ja

6

Aanpak overgewicht en obesitas

€ 52.787

€ 10.400

€ 10.557

€ 10.400

Ja

7

Valpreventie

€ 155.344

€ 61.872

€ 31.069

€ 61.872

Ja

8

Leefomgeving

€ 30.164

€ 19.637

€ 6.033

€ 19.637

Ja

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

€ 7.541

€ 6.700

€ 1.508

€ 6.700

Ja

10

Versterken sociale basis

€ 110.098

€ 94.774

€ 22.020

€ 94.774

Ja

11

Mantelzorg

€ 30.164

€ 8.287

€ 6.033

€ 8.287

Ja

12

Eén tegen eenzaamheid

€ 30.164

€ 28.495

€ 6.033

€ 28.495

Ja

13

Welzijn op recept

€ 16.590

€ 16.070

€ 3.009

€ 16.070

Ja

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

€ 7.541

€ 7.541

€ 1.131

€ 7.541

Ja

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

€ 26.846

€ 3.127

€ 5.369

€ 3.127

Ja

Kopie naam onderdeel

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/07

Indicator: H30/08

1

Lokaal Sportakkoord

N.v.t.

2

Brede regeling combinatiefuncties

N.v.t.

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

N.v.t.

4

Kansrijke Start

N.v.t.

5

Mentale Gezondheid

N.v.t.

6

Aanpak overgewicht en obesitas

N.v.t.

7

Valpreventie

N.v.t.

8

Leefomgeving

N.v.t.

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

N.v.t.

10

Versterken sociale basis

N.v.t.

11

Mantelzorg

N.v.t.

12

Eén tegen eenzaamheid

N.v.t.

13

Welzijn op recept

N.v.t.

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

N.v.t.

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

N.v.t.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/09

Nee

VWS

H31

Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

Beschikkingsnummer / kenmerk

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H31/01

Indicator: H31/02

Indicator: H31/03

Indicator: H31/04

Indicator: H31/05

SPUKNEAS230169

€ 32.962

€ 0

Ja

VWS

H32

Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

Beschikkingsnummer / kenmerk

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H32/01

Indicator: H32/02

Indicator: H32/03

MEOZ23224

€ 721.420

€ 383.922

Naam zwembad

Totale verlening per zwembad (jaar T)

Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: H32/04

Indicator: H32/05

Indicator: H32/06

Indicator: H32/07

Indicator: H32/08

1

Ny Sudersé

€ 122.172

€ 72.946

Nee

Gelet de kosten van de reeds opgestelde rapporten inzake energiebesparing en verduurzaming en nu ook tegen kosten een nieuwe – onder tijdsdruk uit te voeren -  opdracht moet worden verstrekt is intern besloten om op dit moment geen opdracht voor het opstellen van een verduurzamingsplan te geven. Hierin speelt ook een rol dat vanuit de verstrekte adviezen reeds meerdere besparende maatregelen zijn genomen. Wij kennen zeker waarde toe aan een energieplan maar achten het tijdsbestek tussen het vorige rapport en een nieuw rapport te kort. Op een later tijdstip zal zeker vervolg gegeven worden aan de ingeslagen weg van advisering en de hieraan verbonden uitvoering van maatregelen.    

2

Swimfun

€ 599.248

€ 310.976

Ja

VWS

H35B

Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H35B/01

Indicator: H35B/02

060090 Gemeente Smallingerland

€ 0

FRL

FRL8C

Stimulering kleine maatschappelijk initiatieven Iepen Mienskipfuns

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Welke regeling betreft het

Totale besteding in jaar T

Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Fryslan

De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: FRL8C/01

Indicator: FRL8C/02

Indicator: FRL8C/03

Indicator: FRL8C/04

Indicator: FRL8C/05

Indicator: FRL8C/06

1

1847440

1847440

€ 5.192

€ 0

€ 81.980

nvt

2

2126866

2126866

€ 95.100

€ 0

€ 95.100

nvt

Kopie beschikkingsnummer

De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van alleen provinciale middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: FRL8C/07

Indicator: FRL8C/08

Indicator: FRL8C/09

Indicator: FRL8C/10

Indicator: FRL8C/11

1

1847440

€ 5.192

€ 0

€ 81.980

Ja

2

2126866

€ 95.100

€ 0

€ 95.100

Ja

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01