Vaststelling jaarstukken en resultaatbestemming

Wij stellen u voor (collegebesluit 29 mei 2024):

  1. Het definitieve jaarverslag en jaarrekening 2023 inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, accountantsverklaring en bijlagen vast te stellen met een saldo van € 10.744.000 positief;
  2. De voorgestelde resultaatbestemmingen van € 10.744.000 vast te stellen (onderdelen a en b in jaarstukken 2023 op pagina 14);
  3. De einddatum van de exploitatie van het bedrijventerreinen Woudfennen III vast te stellen op 31-12-2035, met een resterende looptijd van 12 jaar;

Bedragen x € 1.000

Voorstel resultaatbestemming

Rekening 2023

Resultaat 2023

10.744

Te verdelen resultaat

10.744

a) Energietoeslag

-100

b) Storten Algemene Reserve

-10.644

Bestemming

-10.744

Restant saldo

0

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van gemeente De Fryske Marren op 10 juli 2024.

Voorzitter                      Griffier

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01