Bijlagen

Bijlage 1 Beleidsindicatoren per programma

In deze bijlage staan de verplichte beleidsindicatoren opgenomen afkomstig van de site waarstaatjegemeente.nl. De referentiejaren zijn niet altijd actueel. Hierdoor is een vergelijking met de begroting of het voorgaande boekjaar niet altijd mogelijk. Wij hebben er daarom voor gekozen onze cijfers te vergelijken met de gemiddelde cijfers in Nederland.

Deze verplichte beleidsindicatoren van alle gemeenten staan weergegeven op de site waarstaatjegemeente.nl . Wij hebben hieronder de verplichte beleidsindicatoren gerubriceerd per programma.

Programma 1 Bestuur en organisatie

Beleidsindicatoren

Eenheid

Periode

Realisatie

De Fryske Marren

Nederland

01.

Winkeldiefstal

aantal per 1.000 inwoners

2022

1,0

2,3

02.

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2022

2,0

4,5

03.

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2022

0,8

1,4

04.

Vernieling en beschadiging

aantal per 1.000 inwoners

2022

3,0

6

05.

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw., 12-17 jr

2022

7,0

8

06.

Jongeren met delict voor rechter

%, 12-21 jr

2022

1,0

1

07.

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2023

10,14

08.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2023

11,41

09.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner (€)

2023

526,47

10.

Externe inhuur

Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur

2023

16,94

11.

Overhead

% van totale lasten

2023

16,27

Programma 2 Ruimte

Beleidsindicatoren

Eenheid

Periode

Realisatie

De Fryske Marren

Nederland

12.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2023

691

860

13.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2023

843

942

14.

WOZ-waarde woningen

duizend euro

2023

323

368

15.

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2022

3,6

9,3

16.

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2022

157

148

17.

Hernieuwbare elektriciteit

%

2021

37,2

33,1

18.

Demografische druk

%

2023

84,60

70,3

Programma 3 Economie

Beleidsindicatoren

Eenheid

Periode

Realisatie

De Fryske Marren

Nederland

19.

Functiemenging

%

2022

48,4

53,8

20.

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw, 15-64 jr

2022

204

174,1

21.

Banen

per 1.000 inw, 15-64 jr

2022

710,1

825,4

21.b

Werkloze jongeen

per 1.000 inw, 15-64 jr

2022

1

1

Programma 4 leefbaarheid en onderwijs

Beleidsindicatoren

Eenheid

Periode

Realisatie

De Fryske Marren

Nederland

22.

% Niet- sporters

%

2022

52,8

46,4

23.

Voortijdige schoolverlaters totaal (vo + mbo) %

%, 12-23 jr

2022

1,7

2,4

24.

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

0,7

2,7

25.

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

10

24

Programma 5 Sociaal domein

Beleidsindicatoren

Eenheid

Periode

Realisatie

De Fryske Marren

Nederland

26.

Jongeren met jeugdhulp

%, tot 18 jr

2023

8,8

11,1

27.

Netto arbeidsparticipatie

%

2022

72,3

72,2

28.

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw, 15-65 jr

2023

146,8

191,5

29.

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inw, 18 jr eo

2023

203,6

344,8

30.

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2022

4

6

31.

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2022

600

710

32.

Jongeren met jeugdreclassering

%, 12-22 jr

2023

0,1

0,3

33.

Jongeren met jeugdbescherming

%, tot 18 jr

2023

1

1

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01