Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Korte omschrijving
In deze paragraaf leest u over de relatie tussen het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en ons risicomanagement. Deze informatie voldoet aan de voorschriften van het BBV (Besluit begroten en verantwoorden) en de Financiële verordening De Fryske Marren.

Wat is weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit?
De gemeente heeft een geldbuffer nodig om grote tegenvallers op te vangen. Dan hoeven we niet bij iedere tegenvaller het beleid aan te passen.

  • De weerstandscapaciteit is het bedrag dat de gemeente daarvoor apart houdt.
  • Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de buffer die we daadwerkelijk hebben en de risico’s waarvoor we geen beheersmaatregelen hebben.

Verderop in deze paragraaf leest u hoe we het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit berekenen.

We willen de impact van risico’s minimaliseren
Dit is wat we daarvoor doen:

  • Ons weerstandsvermogen is ruim voldoende.
  • De nu voorliggende jaarrekening 2023 baseren we op de actualisatie van risico’s, opgenomen in de programmabegroting 2024. Dit is op basis van de uitgangspunten van de nota ‘Risicomanagement, weerstandsvermogen en kengetallen’.
  • De totale maximale financiële omvang van de top 20 aan risico’s is ongeveer € 17,1 miljoen.
  • We hebben een risico-analyse uitgevoerd en daarbij vastgesteld dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van afgerond € 8.000.000. Dat is de benodigde weerstandscapaciteit.
  • De top 20 aan risico’s bepaalt voor ongeveer 41% het totale benodigde weerstandsvermogen.
  • We houden nieuwe ontwikkelingen en de bijbehorende risico’s in de gaten.

Context en achtergrond
Er is een risico-inventarisatie uitgevoerd
We willen risico's op de bedrijfsvoering namelijk beheersbaar maken. De gemeente kan alleen verantwoorde beslissingen nemen als ze inzicht heeft in de huidige en toekomstige risico’s. Zo zorgen we dat deze risico’s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de gemeente.

Het benodigde weerstandsvermogen is berekend op basis van de risico-inventarisatie
In deze paragraaf vindt u de resultaten van de risico-inventarisatie op basis van de 20 TOP-risico onderwerpen uit de ‘Programmabegroting 2024’. Deze is op 8 november 2023 vastgesteld door de raad.

Het risicomanagement is verbeterd
Op 20 december 2023 is de nota ‘Risicomanagement, weerstandsvermogen en kengetallen 2023-2026’ door de raad vastgesteld. Met het beleid in deze nota verbeteren we de kwaliteit van het risicomanagement. Dit heeft ook zijn doorwerking op een meer betrouwbare berekening van het weerstandsvermogen. Om blijvend een geschikt beleidskader te waarborgen wordt deze nota ‘Risicomanagement’ eens in de vier jaar geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie vindt in 2026 plaats.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Financiële verordening De Fryske Marren: in de Financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) zijn geen nadere eisen, anders dan reeds in de BBV (Besluit begroting en verantwoording) genoemde eisen, met betrekking tot de paragraaf Weerstandsvermogen opgenomen.
  • Nota Risicomanagement, weerstandsvermogen en kengetallen 2023-2026 (Vastgesteld in de raadsvergadering van 20 december 2023).
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01