Jaarrekening

Incidentele baten en lasten

Het structureel en incidenteel resultaat van de jaarrekening.

Bedragen x € 1.000

Structureel saldo jaarrekening

v/n

v/n

Saldo baten en lasten

1.490

v

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

9.254

v

Incidenteel rekeningsresultaat

10.744

v

Incidentele baten en lasten

Incidentele onttrekkingen aan reserves

27.890

v

Incidentele toevoegingen aan reserves

-18.951

n

Eenmalige projecten

-6.263

n

Incidentele vrijval voorzieningen

1.794

v

Incidentele baten verkoop terreinen en overhoekjes

149

v

Incidentele baten verkoop vastgoed

479

v

Incidentele baten rijk energietoeslag

2.008

v

Incidentele bate dividend afvalsturing

81

v

Incidentele dotatie voorziening verlofsparen

-657

n

Incidentele baten winstneming grondbedrijf

2.686

v

Incidentele bate gronden in exploitatie blijvend agrarisch

277

v

Totale incidentele baten en lasten

9.493

v

Structureel rekeningsresultaat

1.251

v

Er wordt structureel een onttrekking aan de Reserve Kapitaallasten gedaan ter dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. In 2023 is een onttrekking opgenomen van € 315.000. Alle overige mutaties op de reserves zijn incidenteel.

 Voor een toelichting op de overige posten verwijzen wij naar de toelichtingen in de programma's.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01