Algemeen

Jaarverslag in één oogopslag

Waar hebben we het geld in 2023 aan besteed?
De exploitatie-uitgaven van de gemeente zijn verdeeld naar 5 programma’s. Daarnaast is er een post bedrijfsvoering, financiën en algemene dekkingsmiddelen. Onderstaande tabel geeft een verdeling van de totale uitgaven weer.

Lasten per programma

Bedrag
(x € 1.000)

Percentage

1. Bestuur en organisatie

12.011

7,0%

2. Ruimte

48.310

28,1%

3. Economie

1.557

0,9%

4. Leefbaarheid en onderwijs

15.269

8,9%

5. Sociaal domein

65.720

38,3%

8. Bedrijfsvoering

28.732

16,7%

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

146

0,1%

Totaal

171.745

100,0%

Waar komt het geld vandaan?
De baten van de gemeente kunnen we indelen op basis van een aantal categorieën. De baten zijn in de rest van deze jaarrekening onderverdeeld naar de verschillende programma’s. Onderstaande tabel geeft een beeld van de baten per categorie.

Soort baten

Bedrag
(x € 1.000)

Percentage

Algemene uitkeringen

103.861

60,0%

Specifieke rijksbijdragen

22.537

13,0%

Overige baten

15.471

8,9%

Afvalstoffenheffing en rioolrechten

11.344

6,5%

Onroerendezaakbelastingen

8.982

5,2%

Grondexploitaties

5.216

3,0%

Leges en rechten

3.066

1,8%

Forensen- en toeristenbelasting

2.758

1,6%

Totaal

173.235

100,0%

De overige baten bestaan onder andere uit opbrengsten precariobelasting, ontvangen renten inzake uitstaande geldleningen, ontvangen dividenden, verkopen roerende zaken, huur- en pachtopbrengsten, grondverkopen (niet zijnde grondexploitatie), eigen bijdragen CAK, etc.  

Het verschil tussen de lasten (€ 171.687.000) en de baten (€ 173.042.000) van afgerond € 1.356.000 voordelig is het resultaat voor reserve mutaties in de tabel overzicht baten en lasten per programma op pagina 9.

Overzicht baten en lasten per programma
In onderstaande tabel is een overzicht van de totalen per programma opgenomen. De primitieve begroting betreft de begroting zoals deze oorspronkelijk door de raad is vastgesteld. De begroting na wijziging geeft de stand per 31 december 2023 aan. Daarna volgen de gerealiseerde cijfers over 2023.
In de laatste kolom staat het verschil tussen de gewijzigde begroting en de gerealiseerde cijfers, dit geeft het resultaat per programma aan.

Een deel van de éénmalige budgetten schuift door naar 2024. Van de begrote budgetten is een deel uitgegeven in 2023 en de restant bedragen schuiven door naar 2024. Dit vanzelfsprekend na een analyse. Het financiële gevolg hiervan is tweeledig. Aan de ene kant vertaalt zich dit in een tijdelijke lagere begrote afschrijvingslast, aan de andere kant zijn er minder middelen (inzet reserves) nodig ter dekking. Dit houdt elkaar in evenwicht. Met andere woorden: het overhevelen van de éénmalige budgetten verloopt budgetneutraal en heeft dus geen invloed op het rekeningsaldo.
Bij de programma’s zijn de bedragen per productgroep inclusief éénmalige budgetten gepresenteerd.  

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01