Jaarrekening

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.
Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 15 maart 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.906.960,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De overschrijdingen van lasten op programma’s en investeringsbudgetten zijn acceptabel. Dit heeft te maken met lasten ten aanzien van open einde regelingen, een storting in een voorziening die niet eerder plaats heeft kunnen vinden dan per einde jaar en overschrijding op investeringskredieten in lijn met bestaand beleid. Het totaal aan onrechtmatigheden (€4,3 miljoen) overschrijdt de verantwoordingsgrens (€1,9 miljoen).

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Bedragen x € 1.000

Begrotingscriterium

1A

Overschrijdingen lasten programma's

2.781

1B

Overschrijdingen investeringsbudgetten (kredieten)

1.022

2

Ongeautoriseerde reservemutaties

-

3

Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld

-

Totaal begrotingsonrechtmatigheden

3.803

4

Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (onderdeel 1 + 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid

3.803

5

Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden

-

Bedragen x € 1.000

Voorwaardencriterium

Inkopen ten onrechte niet Europees Aanbesteed

548

Bedragen x € 1.000

M&O criterium

Geen bevindingen

0

Bedragen x € 1.000

Totaal van onrechtmatigheden

Totaal geconstateerde afwijkingen

4.351

Waarvan acceptabele begrotingsonrechtmatigheden zjin

3.803

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01