Bijlagen

Bijlage 2 Overzicht afgesloten éénmalige budgetten en investeringskredieten

In 2023 zijn de volgende eenmalige budgetten en investeringskredieten afgesloten

Programma 1 Bestuur en organisatie

Opbouwen BGT

Tijd controle coronatoegangsbewijzen

Tijd controle coronatoegangsbewijzen

Programma 2 Ruimte

Verhoging budget Ziekten/plagen in het groen

Verv elektrische installatie Flevobrug

Regeling reductie energieverbruik woningen

Energieloketten

Uitvoering klimaatakkoord capaciteit

Duurzaamheidsfonds kleine initiatieven

Verv auto- / calamiteitensteiger Lemmer

Rehabilitatie wegen

Vervanging openbare verlichting

Driesprong Huisterheide Langwarderdyk

Aanleg carpoolplaats Joure-West

Tijdelijke parkeervoorziening Lemmer

Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer

Verv steiger en palen Vuurtorenweg

Riolering,Mercedez Benz 316CDI KA 325,165

Renault Riolering, Master 165-45 CC L4

Veeg- en zuigmachine

Zonnepanelen Swimfun

Graafmachine Begraafplaatsen

Tractor Infra

Tractor Valtra N122 versy

Zitmaaier Torp Groundmaster 401D

Uitwerken visie begraafplaatsen

Balk-Zuid-Oost aanbrengen watervoorziening

Joure de Warren, verv riolering/aanleg RWA

Bakhuizen St Odulphusstraat verv riolering

Balk afkopp Talmahiem/aanl infiltratieriool

Goingarijp verv persleiding/opheff instroom

Vervangen en renoveren gemalen

Verv schakelkasten en leidingwerk gemalen

St Nic Rengersstr verv riolering/IT riool

Herstraatwerk na vervanging riolering

Joure Molenweg, rioolverv incl aanleg RWA

Joure De Stelle, rioolverv/aanleg RWA/afk

Joure, afk Achterom/Brugstr/Prof TB str

Joure Scharcamp, aanleg drainageriool (icWS)

Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs

Constructiefout de Arke Lemmer

SISA Rijksbijdr ivm lokaal sport/beweegakkoord*

Voorber sportpark VV Renado/ Idskenh

Coronafonds subsidieregeling

Haskerfjild Joure eerste inrichting

Nationaal programma onderwijs 2021

Fryske boeken voor basisscholen

Corona Claim Culturele activiteiten

Corona Claim Kunstzinnige vorming

Corona Claim Musea

Corona Claim Zwembad

Beleidsadviseur onderwijshuisvesting

Wumkesskoalle Joure renovatie (SISA)

Vervanging hockey grasmat Lemmer

Verduurzamen sportzaal Woudfennen

Programma 5 sociaal domein

Wet inburgering ambities

Corona Claim armoedebestrijding en bijz. bijstand

Corona Claim onderuitputting WMO maatwerk

Nieuwe manier van werken WMO na aanbesteding

Inburgering en lening inburgering

Projectleiding Resultaatgerichte inkoop WMO

Meerkosten sociaal domein Oekraïne

Bedrijfsvoering, financien en algemene dekkingsmiddelen

Verkoopopbrengst Bantegaplein

DIV in beweging

Voorbereiding aanpassing huisvesting ambt org

Digitale dienstverlening

Vergoeding dienstreizen hoger tarief

Digitaal hulpmiddel

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01