Paragrafen

Paragraaf Lokale Heffingen

Deze paragraaf gaat over de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen, heffingen, retributies en de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid. De totale opbrengst in 2023 is nagenoeg € 29 miljoen. Hieronder staan de opbrengsten per belastingsoort/heffing en -recht. Onder de tabel vindt u een toelichting op enkele belastingen waarbij de raming afwijkt van het resultaat.

Onroerende zaakbelastingen
De realisatie laat een meeropbrengst zien van bijna € 70.000. Bij de raming van de opbrengst onroerende zaakbelasting is de daadwerkelijke definitieve uitkomst een inschatting. Een afwijking van 0,5% ten opzichte van de raming is realistisch op grond van niet voorziene daadwerkelijke ontwikkelingen in de uitbreiding van het areaal en de uiteindelijke afronding van de herwaardering onroerende zaken.

Afvalstoffenheffing
Hier is een meeropbrengst van € 148.000. Dit resultaat is een gevolg van:

  • het areaal is uitgebreid;
  • de uitzetting van een extra container;
  • de onttrekking van 'herbruikbare' grondstoffen op de milieustraten.

Toeristenbelasting
De meeropbrengst toeristenbelasting kan worden toegerekend aan een hogere bezettingsgraad in de toeristische accommodaties en de bezetting toename buiten het hoogseizoen. Daarnaast wordt een klein deel van de toename veroorzaakt uit inkomsten gemeentelijke havens.

Leges
Burgerzaken
In 2022 zijn het aantal huwelijken en partnerschappen voor het eerst in jaren fors gestegen. Deze trend zet zich in 2023 door. De stijging van het aantal huwelijken en partnerschappen zou een gevolg kunnen zijn van huwelijken en partnerschappen die door de coronamaatregelen zijn uitgesteld. Daarnaast zijn in 2023 meer aanvragen ingekomen voor rijbewijzen dan in eerste instantie verwacht en door het RDW was ingeschat.

Openbare ruimte
Het voordelig saldo wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen. Daarnaast is een vergoeding ontvangen ter dekking van toekomstige degeneratiekosten door de aanleg van glasvezelbekabeling.

Bedragen x € 1.000

Lokale heffingen

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

Onroerende zaakbelasting eigenaren

10.164

10.164

10.194

-30

10.166

Onroerende zaakbelasting gebruikers

1.807

1.807

1.707

100

1.702

Forensenbelasting

1.558

1.558

1.516

42

1.567

Toeristenbelasting

960

960

1.242

-282

961

Totaal Belastingen

14.489

14.489

14.660

-171

14.395

Afvalstoffenheffing

5.320

5.774

5.922

-148

5.794

Rioolheffing

5.268

5.268

5.272

-4

5.186

Reinigingsrecht

603

149

150

-1

147

Totaal Heffingen

11.191

11.191

11.344

-153

11.127

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Joure

-

90

78

12

67

Begraafrechten

397

397

470

-73

470

Brug- en sluisgelden

387

387

292

95

304

Havengelden

239

242

343

-101

303

Leges Burgerzaken

478

478

612

-134

715

Leges omgevingsdiensten

1.438

1.238

1.227

11

1.404

Leges Openbare ruimte

222

222

409

-187

265

Leges overige diensten EDR

36

36

36

-

43

Marktgelden

51

51

21

30

23

Precariobelasting

88

88

93

-5

104

Veergelden

83

83

83

-

94

Totaal Leges en rechten

3.419

3.312

3.666

-354

3.792

Kwijtschelding

-310

-310

-275

-34

-283

Totaal Kwijtscheldingen

-310

-310

-275

-34

-283

Totaal belastingen

28.789

28.682

29.395

-712

29.032

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01