Algemeen

Voorstel resultaatbestemming

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 13.286.000. Wij stellen voor het rekeningresultaat te bestemmen volgens het onderstaande overzicht:

Bedragen x € 1.000

Voorstel resultaatbestemming

Rekening 2023

Resultaat 2023

10.744

Te verdelen resultaat

10.744

a) Energietoeslag

-100

b) Storten Algemene Reserve

-10.644

Bestemming

-10.744

Restant saldo

0

a) Energietoeslag
In navolging van 2022 zijn in de decembercirculaire 2023, ook voor 2023 middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor het uitkeren van de energietoeslag. Dit betekent voor onze gemeente een eenmalige uitkering van € 2,1 miljoen in 2023. De al in 2023 uitgekeerde energietoeslagen aan onze inwoners kunnen hieruit worden gedekt.

Echter inwoners kunnen nog t/m juni 2024 een aanvraag voor een energietoeslag voor 2023 indienen. Daarom is een deel van de decentralisatie-uitkering ook benodigd in de begroting 2024. Er i sop 28 februari 2023 besloten om bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 € 100.000 te bestemmen voor de energietoeslag in 2024.

b) Storten in de algemene reserve
Verder stellen we voor om € 10.644.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01