Programma's

Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs

Hoofddoelstelling:

Een sterke, dragende, levendige samenleving met goede en toegankelijke (basis)voorzieningen.

Leerlingenvervoer
De verordening en de beleidsregels leerlingenvervoer zijn in mei 2023 aangepast. In nauwe samenwerking met de vervoerder wordt gewerkt aan kwalitatief goed leerlingenvervoer.  

Bibliotheken
Het nieuwe beleidsplan bibliotheken is in 2023 ontwikkeld en voorgelegd aan het college. Door ontwikkelingen in het bibliotheekwerk en een voorgestelde wetswijziging op de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, wordt het beleidsplan aangepast en in 2024 opnieuw aangeboden aan college en raad. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het Informatiepunt Digitale Overheid.

Sport en bewegen  
Wij hebben het Lokaal Sport- en Beweegakkoord, als onderdeel van de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

 (SPUK BREED), herijkt. Daarmee is beschikbaarstelling van rijksmiddelen voor de uitvoering van dit akkoord in de periode 2023 tot en met 2026 geborgd.

Subsidieregeling ondersteuning sport, cultuur en welzijn tijdens en na corona
Vrijwilligersorganisaties konden subsidie aanvragen in deze tijdelijke regeling op de coronabijdrage en/of de herstartsubsidie. De regeling is per 1 november 2022 ingegaan en door het bereiken van het subsidieplafond op 10 februari 2023 gesloten. Het totale beschikbare budget van € 400.000 is beschikt en verleend.

Noodfonds voor verenigingen en maatschappelijke organisaties
We hebben de subsidie ‘Noodfonds verhoogde energie- en/of huurkosten voor verenigingen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport & bewegen, kunst & cultuur en welzijn’ (noodfonds energie) opengesteld. De subsidieregeling geeft een financiële tegemoetkoming voor organisaties die geraakt worden door onvoorziene verhoogde energie- en/of huurkosten. Het beschikbare budget bedraagt € 700.000, hiervan is € 114.000 in 2023 beschikt en verleend.  

Maatschappelijk accommodatiebeleid
Het maatschappelijk accommodatiebeleid is opgesteld en begin 2024 ter besluitvorming voorgelegd.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Er is een nieuw beleidsplan voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en peuteropvang geschreven. Het beleidsplan is besproken in de LEA (Lokale Educatieve Agenda) en met de betrokken organisaties. Het beleidsplan is in september unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt uitvoering aan gegeven door de werkgroep VVE.

Toekomstgericht Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) loopt af per 2024. Er is begin 2023 gestart met de ontwikkeling van een nieuw IHP voor 2024-2039. Dit proces duurt langer dan verwacht. Daarom wordt eerst in kwartaal twee van 2024 het beleidskader van het IHP aan de gemeenteraad voorgelegd. In het derde kwartaal van 2024 wordt het uitvoeringsprogramma van het IHP aan de raad voorgelegd.

Leerplicht
Ook in gemeente De Fryske Marren zien we, ondanks dat onze regio het minst aantal schoolverlaters van Nederland heeft, een stijging in voortijdig schoolverlaten. Een belangrijke oorzaak is dat jongeren gedemotiveerd zijn geraakt in coronatijd. Ook zijn veel studenten, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, verleid om werk boven school te verkiezen. Daarnaast zijn een toename van psychische klachten, verkeerde studiekeuze en onvoldoende begeleiding op school oorzaken van voortijdig schoolverlaten.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2024 11:11:56 met de export van 05/30/2024 10:57:01